Kolossenzen 1: 15:23

Posted on 16 nov 2014, Spreker: Jaap Brouwer